Gynekologická ambulancia

Ambulancia je lokalizovaná v príjemnom prostredí v blízkosti nemocnice, v centre Popradu. Zariadenie je vybavené bezbariérovým prístupom, disponuje parkovacou plochou. Celý objekt je navrhnutý tak, že pobyt v zariadení sa stáva pre pacientov komfortným. Moderná klimatizácia zvyšuje pohodlie pri ošetrení. Pracujeme s najmodernejším technickým vybavením, riadime sa postupmi lege artis podľa najnovších diagnosticko – terapeutických doporučení. Prioritou je kvalifikovaná starostlivosť s individuálnym prístupom ku pacientke v každej vekovej kategórii. Ponúkame možnosť komplexnej starostlivosti a doriešenie všetkých Vašich gynekologických a pôrodníckych problémov.

Ambulancia zabezpečuje aj gynekologickú starostlivosť o deti a dospievajúce.

Odborným garantom je MUDr. Jana Fathiová : gynekológ – pôrodník, pediatrický gynekológ

Odborné vzdelanie :

  • v roku 2001 špecializácia prvého stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • v roku 2006 špecializácia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (Špecializácia je v súlade s prílohou C, Smernice Rady 93/16/EHS v znení neskorších právnych aktov Európskych spoločenstiev)
  • v roku 2007 – špecializácia v subšpecializačnom odbore pediatrická gynekológia

 

Pôrodná asistentka : Renáta Suranovská

 

Miesto výkonu činnosti: ul. Francisciho 4977/22, 058 01 Poprad

 

Pracovná doba: od 07,00 do 15,30 hod.

Obedňajšia prestávka: 12,30 – 13,00

Tel. č.: mobil 0948 07 07 37